Skip to main content

Arbeid

Voor arbeid is de situatie in Heiloo vanuit de historie en de ligging bijzonder. Er zijn weinig grote bedrijven en relatief veel pendelaars richting randstad.

Duurzaam Heiloo heeft een aantal jaren gewerkt aan inzetten van mensen met en achterstand op de arbeidsmarkt. In 2018 nam de vraag naar arbeid toe en kwamen veel mensen met een achterstand makkelijker aan het werk. Daarnaast vraagt begeleiding van mensen met en achterstand veel begeleiding wat voor kleine bedrijven die Heiloo kenmerkt lastig is. Half 2018 is besloten dit project te stoppen totdat het weer en urgent probleem wordt.

Indicatoren van Telos zijn:

werkgelegenheidsfunctie

Bij de werkgelegenheid gaat het om arbeid in een bepaalde gemeente. Dit betreft zowel mensen die in die gemeente zelf wonen als mensen die van elders komen (‘pendelen’). Bij de beroepsbevolking gaat het om mensen die in een gemeente wonen.  De verhouding tussen aanwezige werkgelegenheid en beroepsbevolking geeft aan of een gemeente per saldo arbeid ‘importeert’ om de banen in de gemeente te vervullen of juist arbeid ‘exporteert’ om aan de vraag in omliggende regio’s te voldoen. De verhouding tussen beide grootheden wordt aangeduid met de term werkgelegenheidsfunctie en is een maat voor de kwantitatieve vraag/aanbod verhouding.

Indicator: Verhouding tussen aantal banen en de totale beroepsbevolking

werkloosheid

Het werkloosheidpercentage zegt iets over het functioneren van de arbeidsmarkt. Een hoog werkloosheidpercentage duidt er op dat de arbeidsmarkt slecht functioneert, dat zowel het gevolg kan zijn van het in kwantitatief opzicht niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod, maar het kan ook betrekking hebben op het in kwalitatief opzicht niet goed op elkaar aansluiten van vraag en aanbod.

Indicator: Percentage van de beroepsbevolking die niet werkend werkzoekende is, ten opzichte van de totale beroepsbevolking.

ontgroening en vergrijzing

De leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking zegt iets over de toekomstige verhouding tussen de beroepsbevolking en de totale bevolking en daarmee iets over de toekomstbestendigheid van de arbeidsmarkt. Een relatief oudere beroepsbevolking kan een probleem opleveren voor de toekomst doordat de verhouding werkenden/niet werkenden af zal nemen; dit is de zogenaamde afhankelijkheidsratio.

Indicator: Het aandeel van 15-25 en 45-75 jarigen in de beroepsbevolking ten opzichte van het nationale gemiddelde.

arbeidsongeschiktheid

Mensen kunnen beroep doen op verschillende wettelijke regelingen waar het gaat om arbeidsongeschiktheid of Andere voorzieningen.

Indicator: Percentage inwoners met een uitkering ten opzichte van de potentiele beroepsbevolking