De Telos monitor onderscheidt gas en elektriciteitsverbruik bij particulieren en bedrijven zoals hieronder is beschreven. In het kader van Duurzaam Heiloo is op dit moment relevant

  • Zonnepanelen bij bedrijven
  • Energiescans bij bedrijven
  • Energieopslag op Oude Werf

De indicatoren waarmee de score voor energie wordt bepaald zijn (bron; factsheets 2016):

Zonnestroom

Potentieel is zonne-energie de grootste duurzame energiebron. Voor de indicator is uitgegaan van het totaal aan omgezette zonne-energie in elektriciteit. Grondslag normering: Beleidsdoelstelling Nationaal Energieakkoord (voorloper klimaat akkoord)

Indicator: Hoeveelheid geproduceerde elektriciteit uit zonne-energie per vierkante kilometer

Windenergie

Windturbines kunnen zowel op land, op zee als (op kleine schaal) in de bebouwde omgeving worden geplaatst. In het Nederlandse beleid om de doelstelling voor duurzame energie te behalen speelt windenergie een belangrijke rol. Hierbij wordt in eerste instantie ingezet op plaatsing van windturbines op land en op zee. Voor de indicator is alleen windenergie op land in beschouwing genomen.

Indicator: Hoeveelheid geproduceerde elektriciteit m.b.v. windturbines per vierkante kilometer

Gemiddeld elektriciteitsverbruik huishoudens

Naast aardgas voor verwarming wordt er in woningen elektriciteit verbruikt voor het laten functioneren van apparaten en verlichting. Veel van de elektriciteit in Nederland wordt nog opgewekt in energiecentrales uit fossiele brandstoffen. Deze opwekking leidt tot de uitstoot van schadelijke stoffen en de uitputting van niet hernieuwbare energiebronnen.

Indicator Elektriciteitsverbruik huishoudens

Gemiddeld gasverbruik huishoudens

Ongeveer 16% van het energiegebruik in Nederland vindt plaats in woningen van particuliere huishoudens. Voor een groot deel wordt deze energie gebruikt in de vorm van aardgas. Dit gebruik van energie veroorzaakt onder andere emissies van koolstofdioxide en daarmee de versterking van het broeikaseffect. In het Er zijn afspraken over het verbeteren van de woningvoorraad op energiegebied. De indicator is gebaseerd op het standaardjaargebruik. Dit wil zeggen dat er op het geregistreerde jaargebruik een correctie is toegepast voor het temperatuurverloop in een jaar. Door de correctie fluctueert de indicator minder als gevolg van weersinvloeden.

Indicator: Gasverbruik huishoudens in m3 aardgas per jaar gecorrigeerd voor graaddagen.

energielabels woningen

De energie-index geeft inzicht in de energiezuinigheid van woningen en wordt gebruikt om het energielabel van een woning af te leiden. Energielabels zijn verplicht bij het verkopen van een woning en is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren. In het Nationaal energieakkoord is afgesproken dat in 2030 alle woningen gemiddeld een energielabel A hebben, dit komt overeen met een gemiddelde energie-index van 1,05 of kleiner.

Indicator: Gemiddelde energie-index van de woningen met een gecertificeerd energielabel

gasverbruik bedrijven

Het gebruik van gas als energie in bedrijven veroorzaakt onder andere emissies van koolstofdioxide en daarmee de versterking van het broeikaseffect. In het Energieakkoord is door overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties afgesproken om tot 2023 een besparing te realiseren van 1,5% per jaar.

Indicator: Gasverbruik bedrijven in 1.000 m3 aardgasequivalenten per werknemer per jaar.

elektriciteitsverbruik bedrijven

Elektriciteit wordt in bedrijven gebruikt voor het laten draaien van machines en andere productiemiddelen. De elektriciteit wordt voor een groot deel opgewekt in energiecentrales, maar kan ook in installaties bij bedrijven zelf worden opgewekt. Deze opwekking leidt tot de uitstoot van schadelijke stoffen en de uitputting van niet hernieuwbare energiebronnen.

Indicator: Elektriciteitsverbruik bedrijven in 1.000 kWh per werknemer