De Telos monitor onderscheidt Geluidhinder en geluidoverlast, zoals hieronder is beschreven. In het kader van Duurzaam Heiloo is op dit moment relevant

  • Geluid vliegverkeer Schiphol
  • Geluidsoverlast A9 met name in relatie tot zonne-energie

Geluidhinder

De overlast die mensen ervaren ten aanzien van geluid heeft een negatieve invloed op het gedrag en de gezondheid van mensen. Naast een hinderlijke ervaring kan geluidoverlast leiden tot gezondheidseffecten zoals slaapverstoring, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Deze indicator komt de beleving van geluidhinder tot uiting. Bronnen van geluidoverlast zijn weg-, rail- en vliegverkeer en industrie, maar bijvoorbeeld ook burenlawaai. De indicator is afkomstig uit het WoonOnderzoek Nederland. De waarde is bepaald als het percentage respondenten dat ‘vaak’ of ‘soms’ antwoord op de vraag: “In welke mate ondervindt u in deze buurt vormen van geluidsoverlast?”. Grondslag normering: expert judgement

Indicator: Percentage mensen dat aangeeft vaak of soms overlast te ondervinden van geluid in hun buurt.

Geluidsoverlast

Het voorkomen van (onnatuurlijke) geluiden in de omgeving zorgt voor verstoring. Geluid heeft een signaalfunctie van mogelijk gevaar voor zowel mensen als dieren. Effecten die door geluidhinder kunnen optreden zijn verminderde concentratie en verstoring van slaap. Bij dieren kan verstoring door geluid leiden tot verandering van het voedsel en rustgedrag. Bij hoge geluidsniveaus kan gehoorschade optreden. De indicator is opgesteld aan de hand van de cumulatieve geluidkaart. De cumulatieve kaart geeft een indicatief beeld van de geluidbelasting van weg-, rail- en vliegverkeer, windturbines en industrie. De hoeveelheid geluid wordt uitgedrukt in decibellen (dB Lden). De toevoeging Lden staat voor het geluidniveau gedurende de dag en nacht. Grondslag normering: geografische vergelijking.

Indicator. Landoppervlakte belast met een geluidsniveau boven 55 dB.