In het kader van verduurzaming van de samenleving vond Burgerinitiatief Heiloo Energie dat bedrijven in Heiloo ook meer betrokken hoorden te zijn bij duurzaamheid. Hierdoor is Duurzaam Heiloo ontstaan.

De tak Duurzaam Heiloo werd toegewezen aan Harm Hofman, die samen met Carl Mueller de ondernemingsvereniging Ondernemend Heiloo (OHO) enthousiast kreeg voor de gedachte meer bedrijven te betrekken bij duurzaamheid. Rob van der Wal, bestuurslid OHO, nam plaats in het nieuw op te zetten bestuur van Duurzaam Heiloo. Als aanvulling hierop heeft Iwan Bronkhorst de website gelanceerd voor Duurzaam Heiloo.

Toenmalig bestuurslid Anne-Marie Bor stelde voor om tijdens de landelijke Duurzame Huizen Route een event te organiseren. Tijdens dat eerste event zette vooral de firma Kops zich in met veel promotie op eigen erf. Een overmaat aan verkeer op de Stationsweg maakte dat de daaropvolgende events moesten verhuizen.

Alleen energie was echter voor de ondernemers een te beperkte scoop. Bestuurslid Lex de Kruijf zette zich in voor de afvalproblematiek met een afvalladder (afval bestaat niet). Daarbij sloot Alida Langedijk zich aan met hergebruik van leer uit oude bankstellen. Deze worden deels beschikbaar gesteld door Dorcas als daar een bankstel onverkoopbaar is. In moderne termen is dit de circulaire economie.

Er werden voldoende activiteiten gecreeerd om naast het event in het najaar rond energie in het voorjaar een event rondom de circulaire economie te organiseren. De ambitie is om daar ook nog aspecten als voeding en lifestyle in op te nemen.

De sociale component werd opgepakt door Ronald van Stiphout met de problematiek rond mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De doelstelling genoemd in de sociale component. Het helpen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt is als gevolg van de economische ontwikkelingen, voor die mensen die 100% inzetbaar zijn, gerealiseerd. Voor mensen met beperkingen doet de gemeente op individuele basis haar best om tot plaatsing te komen. Waar nodig worden wij daarbij in bijgeschakeld.

Ronald gaf teven de aanzet voor de vraagstukken rond geluidshinder.

Het toetreden van Heiloo Energie tot het netwerk van bedrijven leidde ook tot contacten met Winkelcentrum ’t Loo. Voor duurzaamheid was het mogelijk om een van de leegstaande panden te betrekken om van daaruit de activiteiten van de duurzame helpdesk van Heiloo Energie effectiever uit te bouwen. Ook Duurzaam Heiloo opereert vanuit de winkel in het kader van hun bredere doelstelling, zoals onder anderen het contact met de kringloopwinkel en het hergebruik van leer. Dit onder de gezamenlijke ‘merknaam’ Duurzaam Heiloo/Heiloo Energie. Intussen worden ook de events georganiseerd in Winkelcentrum ’t Loo.

Er kan gezegd worden dat de activiteiten sterk zijn gegroeid. Maar er moet nog veel meer worden gedaan aan voorlichting betreffende duurzaamheid. Mede omdat vanuit de overheid gestreefd wordt naar een duurzamere leefomgeving. Maar de tijd van onze vrijwilligers is beperkt. Graag zouden wij meer vrijwilligers in ons midden zien om de enorme taakstelling op te pakken.