Bron; PAW

Under construction

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Dat betreft (Bron RVO), Daarvoor zijn er de volgende programma;s (met verwijzing naar de desbetreffende website) :

Standpunt Duurzaam Heiloo

Duurzaam Heiloo is va mening dat deze indeling de niveaus micro, meso en macro niet goed op elkaar aan laat sluiten (mee te leven) en dat de gemeente een verkeerde organisatiestrategie lijkt te kiezen (kan ernstig gevolge hebben voor inwoners van Heiloo).

Transitievisie Warmte

Gemeenten zijn samen met vastgoedeigenaren (woningbezitters), bewoners, netbeheerders en medeoverheden hiervoor verantwoordelijk. Eind 2021 moet er en definitief richtinggevend plan liggen inclusief  een stappenplan om et buurten en wijken van het gas af te gaan.  Het Rijk ondersteunt, maar de gemeenten hebben een ruime vrijheid om het proces in te vullen met inwoners.  Instrumenten de startanalyse van het (technisch-economische analyse van PBL; voegt alles samen) en een handreiking hoe te werk te gaan.

Een duurzame coalitie van lokale stakeholders belangrijk, zowel binnen de regio als binnen de gemeente. De samenwerking binnen deze coalitie staat centraal in het hele proces, zowel bij de Regionale Energiestrategie (RES) als bij de Transitievisie Warmte en de daaruit volgende uitvoeringsplannen. . Een uitvoeringsstrategie zorgt ervoor dat de keuzes worden uitgevoerd.

Buurten en wijken aardgasvrij maken

De Transitievisie Warmte moet eind 2021 klaar zijn en dan volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. De paden kunnen in de praktijk naast elkaar en door elkaar lopen en er is iks dat gemeente tegen houdt om eerder met inwoners de keuzemogelijkheden te verkennen. Afbeelding;

aardgasvrij ‘s-Hertogenbosch van Buurkracht.

Regionale Energie Strategie

De Regionale Energiestrategie (RES) is een document met  o.a. de energieregio Alkmaar (met Heiloo) dat beschrijft hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) op te wekken en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk is met  de opslag en infrastructuur. Hier gaat hier om wat er op regionaal niveau aan energieopwekking te bereiken is met zonne energie op grote daken, wind energie en zoneweides. Zie website RES