Bij onderstaande tekst met dank gebruik gemaakt van de website van DUEC Uitgeest. Bron foto; Google maps

Op basis van onderstaande argumenten vraagt Duurzaam Heiloo de gemeente om

 • Maximaal te kijken wat er mogelijk is in de gemeente met zowel opwekken van elektrisch als warmte en opslag van energie, ook bij de grote diversiteit in de woningvoorraad die veelal in particulier bezit is.
 • Minimaal 2 twee gebieden aan te wijzen als potentiële zoekgebieden voor zon en wind in het kader van de RES (langs kanaal en A9 en wellicht in/ bij Heilooër bos), waarbij nadrukkelijk nog niet gezegd is dat die ruimte ook ingevuld gaat worden.
 • Een proces te starten om te komen tot de beste locaties voor zonneweides en windmolens ingepast in de regio, uitgaande van een minimale doelstelling van 30 GWh in 2030 en 50 GWh in 2050 (elektrisch  zon en wind, zie o.a. hier).
 • Randvoorwaarden te hanteren voor een goede omgang met natuurwaarden, omwonenden, vergoedingen voor grondeigenaren, participatie en vergunningverlening. Deze voorwaarden, verankerd in beleid en regelgeving  voorkomen dat commerciële ontwikkelaars grondposities innemen. Vergunningaanvragen worden daaraan getoetst. We hanteren de regel dat minimaal 50% van de opwekcapaciteit  van elke installatie eigendom is van de gemeenschap.

Doelstellingen

De doelstelling van Duurzaam Heiloo is om alle energie die we gebruiken zelf lokaal duurzaam op te wekken. Het totale energieverbruik was 306 GWh per jaar. En dat is veel. Hierin zit alles, dus gas en elektrisch zowel voor particulieren, bedrijven, instituten, maar ook mobiliteit en vervoer. Duurzaam Heiloo wil vooral stevig inzetten op PV maar,gezien de situatie in de gemeente ook op PVT (warmte door zonne energie) en energie opslag. Dit om teveel elektriciteitsvraag in de winter te voorkomen met warmtepompen in de toekomst. Omdat hiervoor nog nadere informatie nodig is gaan we voorlopig uit van 30 GWh voor 2030 aan elektrische energie vanuit windturbines en zonnewallen/ geluidsschermen langs de A9 en zo nodig beperkte zonne-weides (niet onnodig natuur en landbouwgrond voortijdig vernietigen).

Omdat 2030 bij langlopende projecten dichter bij is dan je denkt, roepen we de gemeente op om urgentie te geven de windturbine op de Boekelermeer en het complete geluischerm langs de A9. Een kleiner scherm langs de nieuwe afslag van de A9 aan de oostkant ter afschermingen van het natuurgebied is wellicht ook een optie en gekeken kan worden naar en windturbine als daar toch infrastructurele werken plaats vinden.

Positie Heiloo

Hoewel onvoldoende, blijft het plaatsen van panelen op daken ieders grote voorkeur. De taakstelling van 70 GWH voor 2030 hier opgenomen is erg hoog. Duurzaam Heiloo geeft hiermee aan dat de prioriteit moet liggen op optimaal gebruiken van nieuwe concepten die op de markt zijn. Die stellen inwoners in staat individueel, samen met twee onder een kap of in een blok rijtjeswoningen tegen lagere energiekosten duurzaamheid te realiseren. Daarbij is het van belang rekening te houden met de demografische samenstelling van Heiloo en het relatief laag aantal huurwoningen (flats). Als na 2025 dit niet haalbaar blijkt, is de vraag hoe het aandeel wind en zonne weide energie omhoog kan. Die vraag zal voor verdere actie voor 2030 op tafel liggen, zeker in BUCH verband als Castricum vasthoudt aan de stelling dat er in die gemeente geen windturbines komen.

Wat hier speelt is dat de bebouwingsdichtheid van Heiloo laag is. Het donker gekleurde deel (afbeelding hier naast) is Alkmaar, waar het dus aantrekkelijk is een warmtenet vanuit HVC uit te rollen. Zuidelijker ligt het lichter gekleurde Heiloo met een lage bebouwingsdichtheid. Daaronder Castricum dat weer meer appartementen kent. Voor zover Heiloo die heeft staan ze niet naast elkaar.

Onderstaande tabel toont een vergelijking binnen BUCH. Dat geeft aan dat het aantal inwoners per km2 in Heiloo aan aanzienlijk hoger is, in dus een gebied met en lage bebouwingsdichtheid.

GemeenteOppervlakteWaterInwonersinw/km2
Bergen120,2321,2729974303
Uitgeest22,293,1313528706
Castricum60,410,7235772720
Heiloo19,010,31234641255
Vergelijking BUCH gemeenten (bron Wikipedia)

Samengevat zal Heiloo een zeer genuanceerd en actief beleid moeten voeren, wil ze bovenstaande doelen halen, waarbij:

 • Warmte van HVC maatschappelijk geen goede oplossing is. De investeringen lijken te hoog gezien de afstand naar HVC, maar ook tussen de bebouwing.
 • De mogelijkheden van wind zij beperkt. Als de richtlijn van de ateliers wordt gehanteerd dat dit plaats gaat vinden langs infrastructuur, dan is dat langs het Noord Hollands kanaal. Maar dat is in feite de molen in de Boekelermeer (als je de lijn doortrekt is het Castricum) . Blijft over de A9 of een suggestie uit de ateliers, in het Heilooër bos (boven de bomen zie dat ding toch niet) .
 • Ook voor zonne energie is de ruimte beperkt en zit al snel in natuur of landbouwgebied. Om minder oppervlakte te gebruiken zijn schermen (verticaal), die dan ook geluid tegen gaan een oplossing. Dat kan langs de A9 en wellicht ook bij de nieuwe weg van de afslag van de A9 om natuurgebied wat af te schermen (aan Oostkant; goed inpassen). Bedenk wel dat windenergie aanzienlijk meer oplevert (zie voor en nadelen windenergie).

Dit leidt tot de conclusie dat Heiloo zowel in de Regionale Energie Strategie als in de Transitievisie Warmte het advies van Berenschot ter harte hoort te nemen en PVT, dus ook warmte opwekken met zonepanelen, serieus opneemt in beide plannen. Om die energie efficiënter te benutten is opslag noodzakelijk. Dat kan met WKO maar niet alle gebieden binnen Heiloo zijn daar geschikt voor (o.a. West).

Stappen en prioriteiten

 • Beter onderzoeken en testen van PVT, warmteopslag en andere ontwikkelingen voor grote daken, parkeerterreinen en particulieren . Geen natuur verspillen als je niet zeker weet dat het ook anders kan.
 • In de wetenschap dat dit nooit genoeg kan zijn voor de energieopgave:
  • Voldoende zoekgebieden voor windturbines en zone weiden om met inwoners maar ook buurgemeenten een verdere invulling te geven aan wind en zonne energie.

We streven naar goede inpassing in het landschap in overleg met natuur- en milieuorganisaties en maximale verbetering van de natuurwaarde. We doen dit gebiedsgericht. Inwoners van Heiloo krijgen de mogelijkheid te participeren in de projecten, met een minimum van 50% aandeel, bij voorkeur via een lokale energiecoöperatie.

Positie Duurzaam Heiloo

Voor alle duidelijkheid, en wellicht ten overvloede: de rol van Duurzaam Heiloo is geheel anders dan, en aanvullend ten opzichte van, de rol van de gemeente. Duurzaam Heiloo heeft geen binding met een politieke partij en staat vooral voor de gezamenlijke verduurzaming. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt dat we het samen doen, met elkaar en voor elkaar. Samen (coöperatief).met  maximaal draagvlak voor activiteiten en projecten. We willen graag dat zo veel mogelijk mensen actief meedenken, meepraten en meedoen.  Duurzaam Heiloo heeft niet het mandaat om namens Heiloo te spreken of te beslissen. Dat doet de gemeenteraad. Met die raad  gaan we graag samen de nodige stappen zetten om te komen tot breed gedragen projecten in Heiloo.